Email

Hoàn hảo cho những người mới làm quen với tiếp thị qua email

Tiếp thị qua email
Thư trả lời tự động
Trang đích (Cơ bản)
Nhiều người dùng: 1 người dùng
Tự động hóa tiếp thị
 (Cơ bản)